24 februari, 2016

Personalpolicy

personal1Examec Group AB skall av medarbetare och omvärld uppfattas som den arbetsgivare som erbjuder utvecklande och ansvarsfullt arbete i goda arbetsmiljöer. Personalpolitiken skall präglas av framtidstro, öppenhet, och ärlighet med respekt för individen och ansvar för ålagda arbetsuppgifter. Förverkligandet av personalpolicyn är en strategisk fråga som vi alla har ett gemensamt ansvar för.

Etik och moral

personal2

Människors lika värde samt ett öppet och ärligt utbyte av tankar och idéer skall vara grunden för vårt handlande. En öppen kommunikation med rätt till och skyldighet att söka information skall råda.

Ledarskap och medarbetarskap 

Vi skall ha ett tydligt och engagerande ledarskap som uppmuntrar ett arbetssätt präglat av kunskap, effektivitet, initiativtagande, förnyelse och personlig frihet.

Dialog mellan medarbetare och chef, inom och mellan arbetsgrupper skall präglas av öppenhet och samförstånd.

Relationerna till de fackliga organisationerna skall präglas av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt samarbete. Den gemensamma strävan är en framgångsrik utveckling av företaget.

Kompetens/utveckling 

Vi skall ha spetskompetens inom strategiska områden och en god balans i sammansättningen av medarbetare. Den framtida kompetensförsörjningen i organisationen skall säkerställas genom utvecklande arbetsuppgifter.

Varje medarbetare skall ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och skall ges resurser och möjligheter till personlig utveckling, inflytande och påverkan på sin egen och företagets utveckling.

Utveckling i nuvarande och framtida arbetsuppgifter skall baseras på kompetens, engagemang och prestation i befattningen samt ske i takt med företagets behov och medarbetarens vilja och förmåga.

Rekrytering 

Anställning av personal är en viktig och långsiktig investering. Alla som anställs inom Examec AB skall genomgå en professionellt hanterad rekryteringsprocess. Kvinnor och män värderas alltid lika. Medarbetarnas lön skall svara mot befattning och kompetens såsom utbildning, arbets- och livserfarenhet, arbetsresultat, skicklighet och vilja.


personal3Jämställdhet 

Alla medarbetare, oavsett kön och etniskt ursprung skall ges möjligheter till personlig utveckling, medinflytande och påverkan på den egna arbetssituationen.

Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö är ett viktigt konkurrensmedel och en strategisk fråga för företaget. Arbetsmiljön skall vara säker, utvecklande och stimulerande samt präglas av respekt och förtroende för kollegor såväl som externa samarbetspartners.

Det är lika viktigt att vi bemöter våra kunder och samarbetspartners med samma respekt som vi bemöter varandra internt. Vi strävar efter att alla som varit i kontakt med EXAMEC ska ha en positiv upplevelse av oss, både som enskilda medarbetare och som företag. Detta oberoende av om det är kunder, leverantörer eller andra individer och företag som kommer i kontakt med oss.

Alkohol och droger 

Vi skall förebygga och motverka alkohol- och drogmissbruk samt utslagning från arbetslivet. Vi skall ha alkohol- och drogfria arbetsplatser.

 

Tomelilla 2019-02-21

Mats Ohlsson, VD