24 februari, 2016

Miljöpolicy

Bakgrund

Examec är specialiserat på precisionsdetaljer och avancerat maskinbygge. Examecs verksamhet präglas av ett kontinuerligt miljöarbete, en ständigt pågående förbättringsprocess (särskilt inom energiområdet).

Syfte

Det övergripande syftet med Examecs miljöpolicy är att minimera företagets påverkan på miljön såväl direkt som indirekt (genom att säkerställa t.ex. underleverantörers miljöefterlevnad). Vi arbetar ständigt med att förebygga och minimera förorening av miljön dsamt uppnå högsta möjliga hållbarhet. Lagar, regler och inte minst våra kunders och andra intressenters krav inom miljöområdet ska tas i beaktan och effektiva åtgärder ska vidtagas.

Principer

En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik, material och substanser kontinuerligt byts ut mot bättre, hållbarare mer miljöanpassade.

Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund.

Examecs kunder och andra intressenter har mycket höga ambitionsnivåer, därför tillmötesgår vi deras krav och önskemål så långt det är rimligt, och deltar i deras ambitioner.

Ansvarsområden

Ledningen ansvarar för att medarbetarna är informerade om Examecs miljöarbete, och ger personalen möjlighet att delta. Målet är också att medarbetarna känner ansvar och verkar för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos ledningsgrupp och styrelse.

Giltig från och med 2023-02-28

Mats Ohlsson